Taking too long? Close loading screen.
We Are What We Do

** จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อ 1,000฿ ขึ้นไป

แคนนาบิซ เทค

สมัครงาน / ฝึกงาน

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส / ปริญญาตรีสาขาเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร สาขาการผลิตพืช, อารักขาพืช หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความอดทน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานเป็นทีม และมีความยืดหยุ่นการทำงาน
รายละเอียดของงาน
 • เพาะชำต้นกัญชง-กัญชาในระบบปิด
 • ดูแลกระบวนการเลี้ยงต้นกัญชง-กัญชา เช่น การดูแลเรื่องปุ๋ย เรื่องคุณภาพน้ำ และระบบอัตโนมัติต่างๆให้ทำงานได้อย่างปกติ
 • เตรียมห้องปลูก และย้ายต้นชำลงตู้ปลูกต่างๆ
 • เก็บผลิตภัณฑ์ต่างๆของกัญชง-กัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสาขาวิศกรรมเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, จุลชีววิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความอดทน และสามารถเรียนรู้กระบวนการใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว
รายละเอียดของงาน
 • รับผิดชอบในส่วนของการสกัดสารสำคัญที่ได้จากกัญชง-กัญชา
 • ดูแลให้กระบวนการผลิตสารสกัดนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้
 • ตรวจวัดคุณภาพของของสาระสำคัญในกัญชง-กัญชาได้อย่างถูกต้อง และสามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ และคิดค้นผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. / ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความอดทน และรักในการเรียนรู้ระบบงานเทคโนโลยี (IT) ในฟาร์มพืช
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงาน
รายละเอียดของงาน
 • วางแผนระบบ Smart Farming ในการปลูกพืชกัญชง-กัญชา
 • ทำระบบ Smart Farming ในฟาร์มกัญชง-กัญชา
 • ติดตั้งอุปกรณ์ รวมทั้ง Monitor ระบบเทคโนโลยีตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาบริการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความสนใจในการทำงานบริการและงานในร้านอาหาร
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และทำงานภายใต้ความกดดันได้
รายละเอียดของงาน
 • ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารและคาเฟ่
 • ช่วยเหลืองานครัวตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ช่วยคิดโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายต่างๆของร้านอาหารและคาเฟ่
ติดต่อเรา