Taking too long? Close loading screen.
We Are What We Do

** จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อ 1,000฿ ขึ้นไป

แคนนาบิซ เทค

สมัครงาน / ฝึกงาน

สมัครงานกับเรา

พนักงานขาย Sales Executive
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขายมีทักษะการเจรจาต่อรอง / การนำเสนอการขาย / การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีใจรักงานบริการ / บุคลิกภาพดี / มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความอดทนภายใต้แรงกดดัน
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียดงาน
 • ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและพร้อมทั้งหาฐานลูกค้าใหม่
 • จัดเตรียมข้อมูลที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท
 • จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาเอกสารต่างๆในการซื้อขาย
 • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
 • ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
 • ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย
 • สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้าหาทางออกร่วมกัน
นักวางแผนการตลาด (Marketing Planner)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ และที่เกี่ยวข้อง
 •  เพศชาย/หญิง
 •  มีประสบการณ์ 1 – 5 ปี
 • สามารถทำ Market Segment ได้, วิเคราะห์ตลาด และลูกค้าได้
 • มีความอดทน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานเป็นทีม และมีความยืดหยุ่นการทำงาน

รายละเอียดของงาน

 • วางแผน และจัดทำกลยุทธ์ด้านการตลาด
 • ดูแล และพัฒนาช่องทางการขายผ่าน website, Social Media, และช่องทางอื่นๆ
 • เพิ่มช่องทางการขาย และประสานงานกับทีม Sale เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ประสานงานกับทีม Business process ในการทำ Stock และ Estimation สินค้าและผลผลิต
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมาย
 •  
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accounting Officer)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบัญชี
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 • สามารถรับความกดดัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียดของงาน

 • บันทึกตั้งหนี้ รับวางบิล ตัดจ่ายชำระเจ้าหนี้(Payment)
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ปิดยอดภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • บันทึกทรัพย์สิน(Fixed Assets) , บันทึกค่าเสื่อมราคา(Run Depreciation)
 • บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(Accrued Expenses)
 • บันทึกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า(Prepaid Expenses) และตัดจ่าย
 • กระทบยอดบัญชีและบัญชีที่เกี่ยวข้อง(Reconcile)
 • แนะนำและดูแลขั้นตอนการทำงานทั้งหมดให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนทันตามเวลา
เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาการบัญชี
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 0-2 ปี
 • สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 • สามารถรับความกดดัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียดของงาน

 • บันทึกตั้งหนี้ รับวางบิล ตัดจ่ายชำระเจ้าหนี้(Payment)
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ปิดยอดภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • บันทึกทรัพย์สิน(Fixed Assets) , บันทึกค่าเสื่อมราคา(Run Depreciation)
 • บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(Accrued Expenses)
 • บันทึกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า(Prepaid Expenses) และตัดจ่าย
 • กระทบยอดบัญชีและบัญชีที่เกี่ยวข้อง(Reconcile)
วิศกรรมไอที (Smart Farming)
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระกับ ปวส. / ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความอดทน และรักในการเรียนรู้ระบบงานเทคโนโลยี (IT) ในฟาร์มพืช
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงาน
รายละเอียดของงาน
 • วางแผนระบบ Smart Farming ในการปลูกพืชกัญชง-กัญชา
 • ทำระบบ Smart Farming ในฟาร์มกัญชง-กัญชา
 • ติดตั้งอุปกรณ์ รวมทั้ง Monitor ระบบเทคโนโลยีตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมีอาวุโส (Senior Chemist)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขา เคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถวางแผนและควบคุมงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถคิดในเชิงวิเคราะห์ได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความรู้ระบบบริหารคุณภาพ GMP และ ISO/IES17025

ลักษณะของงาน

 •  ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 • ควบคุมและตรวจวัดเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 • บันทึกค่าการวิเคราะห์ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยรับผิดชอบเต็มรูปแบบในการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามระบบ ISO/IEC 17025
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี (Chemist)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขา เคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 0-2 ปี
 • มีความสามารถคิดในเชิงวิเคราะห์ได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความรู้ระบบบริหารคุณภาพ GMP และ ISO/IES17025

ลักษณะของงาน

 •  ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 • ควบคุมและตรวจวัดเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 • บันทึกค่าการวิเคราะห์ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยรับผิดชอบเต็มรูปแบบในการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามระบบ ISO/IEC 17025
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาวุโส (Senior Microbiologist)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถวางแผนและควบคุมงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถคิดในเชิงวิเคราะห์ได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความรู้ระบบบริหารคุณภาพ GMP และ ISO/IES17025

ลักษณะของงาน

 •  ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 • ควบคุมและตรวจวัดเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 • บันทึกค่าการวิเคราะห์ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยรับผิดชอบเต็มรูปแบบในการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามระบบ ISO/IEC 17025
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiologist)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 0-2 ปี
 • มีความสามารถคิดในเชิงวิเคราะห์ได้ดี
 • ามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความรู้ระบบบริหารคุณภาพ GMP และ ISO/IES17025

ลักษณะของงาน

 •  ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 • ควบคุมและตรวจวัดเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 • บันทึกค่าการวิเคราะห์ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยรับผิดชอบเต็มรูปแบบในการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามระบบ ISO/IEC 17025
เจ้าหน้าที่สกัดอาวุโส (Senior Extraction Officer)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการสกัดสารสกัดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานต่างๆตามมาตรฐาน เช่น GMP เป็นต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการสกัดสารสกัดและขั้นตอนการทำให้สารบริสุทธิ์

ลักษณะของงาน

 • จัดทำรายงานและเก็บค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับการสกัดสารสกัด
 • จัดทำและปรับปรุงกระบวนการในการสกัดสารสกัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เจ้าหน้าที่เภสัชกรฝ่ายผลิต (Pharmacist Officer)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขาเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีความรู้เรื่อง GMP
 • ยินดีรับผู้ที่จบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ด้านการผลิต และวางแผนการผลิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน

 • ควบคุมการผลิตยาให้เป็นไปตามหลัก GMP และบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนและจัดทำแผนการผลิต รวมทั้งวิเคราะห์และทบทวนแผนการผลิตให้มีความเหมาะสม
 • ฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กำหนด
 • เตรียมเอกสารบันทึกการผลิต คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการผลิต
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการผลิต วิเคราะห์ความเบี่ยงเบนต่างๆ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพอาวุโส (Senior Quality Assurance Officer)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการประกันคุณภาพ
 • บุคลิกกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

ลักษณะของงาน

 • ตรวจสอบและติดตามกระบวนการ ดำเนินงานของ QC ตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดระบบคุณภาพ
 • ตรวจสอบรายงานต่างๆจากการรวบรวมข้อมูลในส่วนของฝ่ายผลิต ตรวจสอบความถูกต้อง
 • ควบคุมและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยอาหาร คุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทฯ
 • ควบคุมดูแลองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ระบบ GMP และ ISO เป็นต้น
 • จัดเตรียมความพร้อมและรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (Quality Assurance Officer)

คุณสมบัติ

 •  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 0-2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการประกันคุณภาพ
 • บุคลิกกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

ลักษณะของงาน

 • จัดทำรายงานการตรวจสอบกระบวนการ ดำเนินงานของ QC ตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดระบบคุณภาพ
 • จัดทำรายงานต่างๆจากการรวบรวมข้อมูลในส่วนของฝ่ายผลิต ตรวจสอบความถูกต้อง
 • ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยอาหาร คุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทฯ
 • ดูแลองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ระบบ GMP และ ISO เป็นต้น
 • จัดเตรียมความพร้อมและรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพอาวุโส (Senior Quality Control Officer)

คุณสมบัติ

 • ·จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการประกันคุณภาพหรือด้านการควบคุมคุณภาพ
 • บุคลิกกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

ลักษณะของงาน

 • วางแผนและจัดทำการตรวจสอบคุณภาพวัสดุบรรจุ และกำลังคนที่ใช้ในการตรวจสอบเพื่อให้ทันกับแผนการใช้งาน
 • ตรวจสอบคุณภาพ และควบคุมการตรวจสอบกรณีใช้บุคคลภายนอกฝ่าย
 • จัดทำและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพวัสดุบรรจุ เช่น ข้อกำหนดรายงานผลการทดสอบเอกสารบันทึกประจำวัน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในงานห้องปฏิบัติการ
 • ควบคุมขั้นตอนการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบ
 • ดำเนินการขึ้นทะเบียนจดแจ้งผลิตภัณฑ์กับทางหน่วยงานของรัฐบาล
 • ติดต่อประสานงานภายนอก-ภายในที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพในโรงงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Officer)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 0-2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการประกันคุณภาพหรือด้านการควบคุมคุณภาพ
 • บุคลิกกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

ลักษณะของงาน

 • ตรวจสอบคุณภาพวัสดุบรรจุ และกำลังคนที่ใช้ในการตรวจสอบเพื่อให้ทันกับแผนการใช้งาน
 • จัดทำข้อมูลด้านคุณภาพ และควบคุมการตรวจสอบกรณีใช้บุคคลภายนอกฝ่าย
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพวัสดุบรรจุ เช่น ข้อกำหนดรายงานผลการทดสอบเอกสารบันทึกประจำวัน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในงานห้องปฏิบัติการ
 • ควบคุมขั้นตอนการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบ
 • ดำเนินการขึ้นทะเบียนจดแจ้งผลิตภัณฑ์กับทางหน่วยงานของรัฐบาล
 • ติดต่อประสานงานภายนอก-ภายในที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพในโรงงาน
เภสัชกรควบคุมคุณภาพ (Quality Control Pharmacist)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขาเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีความรู้เรื่อง GMP มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ และรายงานผลการทดสอบ (หากมีประสบการณ์การใช้ HPLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกดี/มีภาวะผู้นำ/มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการประสานงานได้ดี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ยินดีรับผู้ที่จบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะของงาน

 •  อนุมัติผลการตรวจสอบวัตถุตั้งต้น วัสดุบรรจุ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • จัดเตรียมเอกสาร SOP/WI ที่เกี่ยวข้องในงานของแผนกควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบ การสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์
 • ตรวจติดตามความคงสภาพของผลิควบคุมภัณฑ์ยา
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารอาวุโส (Senior Document Control Officer)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานต่างๆตามมาตรฐาน เช่น ISO17025 หรือ GMP เป็นต้น
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะการเรียนรู้ไวและปรับเปลี่ยนได้ตามหน้างาน

ลักษณะของงาน

 • ควบคุมและจัดทำเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับระบบคุณภาพที่จัดทำขึ้น โดยเอกสารที่จัดทำขึ้นใหม่ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องได้รับการทบทวนจากหน่วยควบคุมเอกสาร และอนุมัติก่อนการแจกจ่ายเอกสารเพื่อยืนยันเอกสารในระบบบริหารคุณภาพที่ผ่านการอนุมัติแล้วได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง
 • ควบคุมและจัดทำการรับการแจกจ่าย และทำลายเอกสารที่ล้าสมัยแล้ว
 • ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารตามที่แต่ละหน่วยงานร้องขอ
 • ลงบันทึกหลักฐานการควบคุมเอกสารในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (Document Control Officer)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสาร ตั้งแต่ 0-2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานต่างๆตามมาตรฐาน เช่น ISO17025 หรือ GMP เป็นต้น
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะการเรียนรู้ไวและปรับเปลี่ยนได้ตามหน้างาน

ลักษณะของงาน

 •  จัดทำเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับระบบคุณภาพที่จัดทำขึ้น โดยเอกสารที่จัดทำขึ้นใหม่ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องได้รับการทบทวนจากหน่วยควบคุมเอกสาร และอนุมัติก่อนการแจกจ่ายเอกสารเพื่อยืนยันเอกสารในระบบบริหารคุณภาพที่ผ่านการอนุมัติแล้วได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง
 • จัดทำการรับการแจกจ่าย และทำลายเอกสารที่ล้าสมัยแล้ว
 • ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารตามที่แต่ละหน่วยงานร้องขอ
 • ลงบันทึกหลักฐานการควบคุมเอกสารในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส / ปริญญาตรีสาขาเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร สาขาการผลิตพืช, อารักขาพืช หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความอดทน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานเป็นทีม และมีความยืดหยุ่นการทำงาน
รายละเอียดของงาน
 • เพาะชำต้นกัญชง-กัญชาในระบบปิด
 • ดูแลกระบวนการเลี้ยงต้นกัญชง-กัญชา เช่น การดูแลเรื่องปุ๋ย เรื่องคุณภาพน้ำ และระบบอัตโนมัติต่างๆให้ทำงานได้อย่างปกติ
 • เตรียมห้องปลูก และย้ายต้นชำลงตู้ปลูกต่างๆ
 • เก็บผลิตภัณฑ์ต่างๆของกัญชง-กัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสาขาวิศกรรมเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, จุลชีววิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความอดทน และสามารถเรียนรู้กระบวนการใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว
รายละเอียดของงาน
 • รับผิดชอบในส่วนของการสกัดสารสำคัญที่ได้จากกัญชง-กัญชา
 • ดูแลให้กระบวนการผลิตสารสกัดนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้
 • ตรวจวัดคุณภาพของของสาระสำคัญในกัญชง-กัญชาได้อย่างถูกต้อง และสามารถอ่านค่าได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ และคิดค้นผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. / ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความอดทน และรักในการเรียนรู้ระบบงานเทคโนโลยี (IT) ในฟาร์มพืช
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงาน
รายละเอียดของงาน
 • วางแผนระบบ Smart Farming ในการปลูกพืชกัญชง-กัญชา
 • ทำระบบ Smart Farming ในฟาร์มกัญชง-กัญชา
 • ติดตั้งอุปกรณ์ รวมทั้ง Monitor ระบบเทคโนโลยีตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาบริการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความสนใจในการทำงานบริการและงานในร้านอาหาร
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และทำงานภายใต้ความกดดันได้
รายละเอียดของงาน
 • ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารและคาเฟ่
 • ช่วยเหลืองานครัวตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ช่วยคิดโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายต่างๆของร้านอาหารและคาเฟ่